You are currently viewing ẢO THUẬT GIA TÔN NGỘ KHÔNG

ẢO THUẬT GIA TÔN NGỘ KHÔNG

Ảo thuật gia của http://chuhebongbong.vn sẽ mặc đồ Tôn Ngộ Không (Tề thiên) để diễn ảo thuật. Phong thái và đồ diễn như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Kí. Hình ảnh Tôn Ngộ Không đã ăn sâu vào tiềm thức của các bé thiếu nhi, trẻ thơ và kể các các khách mời người lớn, khi chú Tôn Ngộ Không xuất hiện ngay lập tức các bé và mọi người sẽ Ồ lên Vì nhân vật quen thuộc trên phim Tây Du Kí xuất hiện ngoài đời.

Tôn Ngộ Không Biến ra chú trăn
Tôn Ngộ Không Đại Náo

Cho thuê ảo thuật gia Tôn Ngộ Không